सूचना

क्र.सं. मिति शिर्षक
1 2022-05-10 अनुसुची - सूचीमा दर्ता   /  
1.1 2022-05-10 Treatment Notice   /  
2 2022-05-10 सुचना वाटर ट्रीट्मेन्ट प्लान्ट   /  
3 2022-04-21 स्पष्टिकरण पेश गर्ने बारे -बंन्शिका निर्माण सेवा   /  
4 2022-01-02 छोटो सूची सूचना   /  
5 2022-01-02 कार्य विवरण (JD)   /  
5.1 2022-01-02 PIP_Completion Report final   /  
6 2021-12-27 घर भाडामा लिने सम्बन्धी सुचना   /  
7 2021-05-11 शिलबन्दी दरभाउ कोटेसन आव्हान   /  
8 2021-03-23 OHT प्रगति स्थिति (ब्याच - X) २१ मार्च २०२१   /  
9 2021-03-21 ग्राभिटि फ्लो आपूर्ति योजनाहरूको कार्य प्रगति स्थिति   /  
10 2021-03-01 ग्रामीण खानेपानी योजनाहरूको लागि क्लोरिनेशन प्रणालीको आपूर्ति, वितरण, स्थापना र कार्यान्वयन   /  
11 2020-09-23 सार्वजनिक शौचालय प्याकेज १ निर्माणको लागि बोलपत्र आमन्त्रण   /  
12 2020-09-18 सार्वजनिक शौचालय प्याकेज २ देखी ८ सम्मको निर्माणको लागि बोलपत्र आमन्त्रण   /  
13 2020-09-15 सार्वजनिक शौचालय प्याकेज १० देखी १५ सम्मको निर्माणको लागि बोलपत्र आमन्त्रण   /  
14 2020-07-13 सार्बजनिक सौचालय निर्माण सम्बन्धी सुचना   /  
15 2020-01-15 विभिन्न सेवा/पदको लागि नामावली सुचीकृत (रोस्टर) बारे   /